Mrs Densham at Damers Farm

Date
1950's
Source
Roger Densham